Tali Tamir – Press Release

 

הודעה לעיתונות

את לידת האלף השלישי לספירה – ינואר 2000 – תציין גלרית “הקיבוץ” בפרוייקט התינוקות של מירי נשרי – האם תינוק זה הוא שלך? לאחר הריון ממושך, בו יחפש העובר אחר אבות אפשריים ברחבי הארץ והעולם, הוא יצא לאוויר העולם כשהוא מסמן בלידתו רגע של תודעה, הכרה ולקיחת אחריות. גלרית “הקיבוץ” מכריזה על המילניום השלישי לתולדות האדם כעידן אימהי ונשי, בו תיבחן מידת האחריות והנדיבות של האנושות כלפי יציריה שלה וכלפי מרחב המחיה שלה.

הפרוייקט של מירי נשרי האם תינוק זה הוא שלך? החל את דרכו באמצע שנת 1998 ויסתיים בינואר 2000. במהלך התקופה הזו נשלחו ויישלחו קופסאות עץ ובתוכן ציור של עובר לכ300- גברים ונשים בארץ ובעולם שנמצאים בעמדות השפעה מבחינה אקולוגית, תרבותית, חברתית, פוליטית, כלכלית, טכנולוגית וכדומה. למרות שהמכתב מופנה אל דמות גברית המכונה “אב יקר”, הוא נשלח, לתגובה, גם לנשים. הטקסט המצורף מעמיד את הנמען בפני עובדה: “בעידן הווירטואלי בו אנו חיים, פתאום פורץ לביתך אובייקט המתחזה ליצור אנושי, ליוצא חלציך, יצור הזקוק לחמלתך ולמחויבותך הטוטאלית. כיצד תגיב?”

התגובה יכולה להיות בכל חומר, פורמאט או מדיום שהנמען ימצא לנכון, כולל שימוש באחד מטפסי האימוץ או הצהרת האבהות המצורפים למשלוח.

“התינוק” כותבת נשרי לאבות הפוטנציאליים של עוברה המטאפורי “משמש כנקודת מוצא לשיח הנוגע בתכנים קיומיים, מוסריים, גנטיים, אקולוגיים ועתידניים. באמצעותו אני מבקשת לעורר את שאלת המחוייבות שלנו למסרים שאנו משגרים למרחב הציבורי ולפעולות שאנו נוקטים, או נמנעים מלנקוט, למען עתיד האנושות והעולם”. יחד עם זאת הפרוייקט נוגע גם בשאלת ההבדלים בין הורות גברית לנשית, ובוחן את הקשר בין מנגנון הפצת הזרע הגברי לבין המערכת הרגשית הגברית, לעומת הקשר הגופני-אימננטי הקיים בין האם לעוברה.

התערוכה, שתוצג בגלרית “הקיבוץ” בינואר 2000 תיכלול את כל התגובות שיתקבלו עד ליום הפתיחה, ומיצב שיסכם את טיפולה הממושך של מירי נשרי בנושא העוברים.

עד היום הגיעו תגובות מן המשורר נתן זך, מד”ר גדעון עפרת, מפרופ’ רן שחורי,
מח”כ יוסי שריד, מסמי בוכרי, מפרופ’ נורית גוברין ועוד. בגלריה תפתח תיבת תגובות ומכתבים לפרוייקט שתהייה פעילה עד פתיחת התערוכה ותכולתה תצורף לתערוכה. במחצית התקופה יישלח עדכון לעיתונות על התגובות.

בברכה,

טלי תמיר,
אוצרת