Orna Castel

 

העניין, היא מהרהרת, הוא לא לעשות תינוקות, העניין הוא איך להפריד את התינוק מהאמא או מהפנטזיה של חיבור בל ינתק. להפוך את החיבור הזה למקום ריק שיוכל להתמלא בחלקי חילוף, מושאים ואובייקטים משתנים ולא להפוך אותם ל׳כל העולם׳. התינוק לא זקוק עוד לשותפים לבעלות עליו או שלו עליהם אלא להיות מי שרוצה ומבקש וממציא דווקא מההיעדר והריק. זה לא שלי או לא שלי – זה מה שהופרד מגופי והופרדתי מגופו כדי שישלוט ויבנה לבד בעולמו. הלאה התרבות  שמולידה בני ערובה. תנו לתינוק לחיות