יורם בלומנקרנץNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: המוזה של האב:
Child characteristics: תקינ מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: “גם כשמנותק “ חוקה:
Knowledge at time of birth: ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: